جوش نخوردن ایمپلنت و شکست ایمپلنت - دکتر سید احمدرضا هاشمی