جرم و پلاک دندانی چیست؟ و چگونه می‌توان آنرا از بین برد؟ - دکتر سید احمدرضا هاشمی