فیشور سیلانت، شیار بندی (شیارپوشی) دندانها، درزگیری مینای دندان